top of page
89907239_1798827520253888_6481074609935351808_n.jpeg

TERMS &
CONDITIONS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1) Tyto Všeobecné podmínky upravují vztahy mezi právnickou osobou CF Meat Factory s.r.o., IČ 06849563, která je provozovatelem “CrossFit Meat Factory”  (dále jen “prodávající”), a klientem (dále jen “kupující”)., který uskutečňuje nákup služeb Crossfit Meat Factory (dále jen “služby”).

2) Prodávající odpovídá za poskytnutí služby kupujícímu.

3) Kupující je odpovědný za úhradu služby a za její využívání v daném, platném časovém rozsahu.

 

II. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

1) Objednávka je platná v momentě, kdy kupující provede platbu prodávajícímu. Tímto okamžikem je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva.

2) Uzavřená smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, nebo na základě těchto Všeobecných podmínek a na základě zákona.

3) Provedením objednávky souhlasí kupující s těmito Všeobecnými podmínkami v plném rozsahu. Potvrzuje tím, že byl se Všeobecnými podmínkami seznámen a že jim rozumí.

4) Smlouva se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány českými soudy.

5) Služby může kupující začít využívat, v rozsahu daného období služby, po plném zaplacení ceny. Způsob úhrady za služby je platba kreditní kartou nebo hotově v provozovně prodávajícího, nebo bankovním převodem na účet prodávajícího..

 

III. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB CROSSFIT MEAT FACTORY

1) Služby CrossFit Meat Factory mohou být využívány pouze po zaplacení ceny služeb.

2) Kupující bere na vědomí, že služby CrossFit Meat Factory předpokládají pohyb a fyzickou aktivitu kupujícího. Prodávající nenese zodpovědnost za jakákoliv možná zranění nebo úrazy, které nastanou kupujícímu při využívání služeb CrossFit Meat Factory.

3) Kupující se zavazuje pečlivě dodržovat pokyny personálu provozovatele, při využívání služeb CrossFit Meat Factory. Kupující bude obzvláště dodržovat ústní i písemné pokyny týkající se řádného užívání vybavení CrossFit Meat Factory a provádění jednotlivých cvičení tak, aby předcházel možnému vzniku škody na majetku a na zdraví.

4) V případě, že kupující zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen to okamžitě oznámit prodávajícímu a hned ukončit využívání služeb či ostatních sportovních aktivit. Prodávající není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou kupujícímu vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů personálu CrossFit Meat Factory. Kupující není dále odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice.

5) Kupující bere na vědomí, že z důvodu bezpečnosti mohou být prostory CrossFit Meat Factory monitorovány kamerovým systémem. Prodávající nenese zodpovědnost za jakoukoliv škodu na majetku kupujícího.

6) Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu na vybavení nacházejícím se v prostorách CrossFit Meat Factory, způsobenou porušením svých zákonných či smluvních povinností, smluvních podmínek a provozního řádu CrossFit Meat Factory. V případě zjištění škody má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu škody v plné výši ceny poškozeného vybavení.

7) Kupující neumožní přístup do prostorů CrossFit Meat Facotry nikomu jinému, než sám sobě. V případě, že kupující umožní přístup do CrossFit Meat Factory cizí osobě, bez předchozího vědomí a souhlasu prodávajícího, zaplatí prodávajícímu pokutu 100.000 Kč.

8) V případě, že kupující nebude dodržovat pokyn prodávajícího a/nebo zástupců CrossFit Meat Factory, nebude dodržovat pravidla prostorů CrossFit Meat Factory, či bude v prostorách CrossFit Meat Factory v nevhodném oblečení, pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je prodávající oprávněn vykázat kupujícího z prostor CrossFit Meat Factory bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

IV. REKLAMACE

1) Kupující má právo služby CrossFit Meat Factory reklamovat. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději během pěti pracovních dnů od aktivace služby. Reklamace musí být uskutečněna písemně (dopisem nebo e-mailem). Musí být jasně uvedeno, že se jedná o reklamaci, a obsahovat jasně specifikované reklamované vady. Reklamace bude vyřízena během třiceti dnů od jejího obdržení prodávajícím.

 

V. CENA A PLATBY

1) Ceny za produkty či služby (včetně DPH) CrossFit Meat Factory js spolu s podmínkami uvedeny na webových stránkách nebo na recepci CrossFit Meat Factory.

2) Platbu je možné provést následujícími způsoby:

    a) bankovním převodem

    b) platební nebo kreditní kartou

    c) hotově 

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Kupující má právo od smlouvy odstoupit, bez udání důvodu, do 14 dnů od aktivace služby.

2) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou na e-mail info@crossfitmeatfactory.cz

3) V případně, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení peněz, budou peníze zaslány do 14 dnů od doručení výpovědi smlouvy prodávajícímu. Peníze jsou zaslány na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy.

 

VII. OSOBNÍ ÚDAJE

1) Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládáno v souladu s příslušnou českou legislativou (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

2) Vyplněním osobních údajů kupující souhlasí s jejich užitím a nakládáním v souladu se zákonem.

3) Vyplněním osobních údajů kupující souhlasí s tím, že bude kontaktován pouze a jen Prodávajícím, za účelem využívání služeb CrossFit Meat Factory.

4) Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující může odvolat a to písemně e-mailem, nebo dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího.

5) Kontaktováním a využíváním služeb CrossFit Meat Factory klient / kupující potvrzuje, že byl obeznámen s principy nakládání s osobními údaji a že s nimi souhlasí.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Prodávající má právo Všeobecné podmínky jednostraně měnit nebo doplňovat. Objednáním služeb kupující akceptuje aktuální platné znění Všeobecných podmínek.

2) Vztahy neupravené v těchto Všeobecných podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českého práva.

 

Vytvořeno v Praze, dne 01.01.2018

 

 

Ochrana osobních údajů CFMF

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE PRO KLIENTY O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem gym CrossFit Meat Factory shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které CrossFit Meat Factory v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje klientů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců a spolupracovníků, informace o Vašem členství, kontaktní údaje (zejména bydliště, e-mailová adresa a tel. spojení) a také záznamy o návštěvnících prostor CrossFit Meat Factory.

Správcem údajů je společnost CF Meat Factory s.r.o., vedená právnickou osobou IČ 06849563. CrossFit Meat Factory určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. 

 

I. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

1) K poskytování služeb CrossFit Meat Factory uchováváme Vaše osobní údaje, zejména pak jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje využíváme ke komunikaci s Vámi a k příslušnému plnění smlouvy a zákonných povinností, dle obchodních podmínek prezentovaných na webových stránkách www.crossfitmeatfactory.cz .

2) K ochraně majetku Společnosti, klientů a dalších osob, k ochraně před krádežemi nebo jinou trestnou činností, ke kontrole únikových tras můžeme využívat v prostorách CrossFit Meat Factory kamerový systém.

3) K propagaci a podpoře prodeje a služeb CrossFit Meat factory, k zasílání informací o nových službách a produktech nebo jiných marketingových/obchodních sdělení týkajících se CrossFit Meat Factory.

4) Při zřízení členství a využívání služeb CrossFit Meat Factory dává klient souhlas  se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely, oprávněný zájem na oslovování klientů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení.

5) K monitorování návštěvnosti našich webových stránek za účelem evidence návštěv a vylepšení našich služeb a pro statistické a analytické účely.

6) Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

II. ZDROJ, SDÍLENÍ A ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) CrossFit Meat Factory získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od klientů CrossFit Meat Factory.

2) CrossFit Meat Factory ze zásady nesdílí Vaše osobní údaje se třetími osobami. Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, konkrétně trenérům, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

3) Společnost je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje klientů se třetími osobami a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi takovéto třetí osoby patří zejména: správní a obdobné orgány (finanční úřady), finanční instituce (banky, pojišťovny), policie, státní zastupitelství, externí poradci.

4) CrossFit Meat Factory za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů využívá zabezpečené úložiště dat. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

5) CrossFit Meat Factory, za účelem propagace a marketingu, sdíli fotografie a videa z aktivit probíhajících v prostorách CrossFit Meat Factory, na svých profilech sociálních sítí Instagram a Facebook. Tyto záznamy jsou pořizovány výhradně pro použití coby propagace jednotlivých aktivit a služeb v klubu. Klienti CrossFit Meat Factory mohou být zviditelnění na těchto záznamech a svým využíváním služeb CrossFit Meat Factory souhlasí, že mohou být zachyceni právě na takovýchto záznamech.

6) CrossFit Meat Factory uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování. Pokud údaje Společnost zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

 

III. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;

právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti, příp. zpracovatelů;

právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud Společnost neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je Společnost už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud Společnost neověří, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad zájmy subjektu údajů;

právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společnosti. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;

právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;

právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Společnost porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

2) Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

 

IV. COOKIES

1) Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

2) Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

3) Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

V. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

1) Je možné, že se tyto zásady CrossFit Meat Factory rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.

2) Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.

bottom of page